Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

 REGULAMIN DO POBRANIA (PDF)

 

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego [nazwa sklepu];
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.orys.pl, za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z
wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem www.orys.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.orys.pl, prowadzony jest przez F.H.U.
ORYS TOMASZ WÓJCIK KOLONIA ŚWIDNIK MAŁY 85  20-258 LUBLIN NIP 7141693575
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach
sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a) dowolna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Javascript i akceptacją plików
cookies.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie
uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do
Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK zastrzega
sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do
osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o
powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.orys.pl oraz
pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego
ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu
Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów
Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie
może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy
wejść na stronę internetową www.orys.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne
czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje
dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –
Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich
niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów
dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.H.U.
ORYS TOMASZ WÓJCIK Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email,
o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się
pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową, dostawą
własną lub poprzez Paczkomaty inPost. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania
Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez
Klienta Zamówienia, w zależności od wybranych towarów. W określonych przypadkach
informacja zostaje podana przy zamawianiu towaru.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.orys.pl oraz
pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany
adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku
potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 47 1020 5558 0000 8902 3145 8965,
b) płatnością w systemie PayPal, Płatności by IAI, PayU,
c) zapłata kartą płatniczą poprzez systemy podane w punkcie b), karta kredytowa zostaje
obciążona w momencie wysyłki towaru dokonania płatności poprzez system płatności
elektronicznych


VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli
Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas poprzez
formularz kontaktowy, email (orys@world.pl, telefon (503165644) lub
pisemnie, w przesyłce zwrotnej, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy
lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie
internetowej www.orys.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym
nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
a) „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż
14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.;
b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z
niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


8.1. F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w
zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] -
556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres orys@world.pl. F.H.U.
ORYS TOMASZ WÓJCIK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14
dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK nie jest producentem towarów. Producent ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres
wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość,
Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym
serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


9.1. F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu
Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie
na adres: F.H.U. TOMASZ WÓJCIK, Kolonia Świdnik Mały 85 20-258 Lublin, mailowo
pod adres orys@world.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. F.H.U. ORYS TOMASZ WÓJCIK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe


10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.U. ORYS TOMASZ
WÓJCIK a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,
zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.U. ORYS TOMASZ
WÓJCIK a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego
Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.H.U.
ORYS TOMASZ WÓJCIK.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego. I
10.4. F.H.U ORYS TOMASZ WÓJCIK zastrzega sobie prawo do wysyłki kopii paragonu sprzedaży,
Oraz FV w formie elektronicznej na podany adres w zamówieniu.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel